Abdij van Vlierbeek
© Heemkundige Kring Vlierbeek        
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
   In 1998 werd op initiatief van de toenmalige kerkfabriek en onder leiding  van de heer Alfred Vansina, ere-burgemeester van de stad Leuven, het  “Restauratiefonds Abdij Vlierbeek” opgericht. Bedoeling van dit fonds is financiële steun te verlenen bij de restauratie van  de abdij en het behoud van de site. Dit gebeurt met middelen die vergaard  worden via de plaatselijke gemeenschap, mecenaat en sponsoring.     Het Restauratiefonds, in samenwerking met de kerkraad en de  parochiale verenigingen, ontwikkelt en ondersteunt hiertoe diverse  initiatieven zoals onder meer het gericht aanschrijven van bedrijven,  omwonenden en sympathisanten, het organiseren van concerten, diners en  andere activiteiten.  
  Op 11 oktober 2015 werd onder grote belangstelling op initiatief van het fonds het beeld “De monnik” van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld Meer informatie.     Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAVL.          In   het   verleden   werd,   mede   met   financiële   steun    van   het   Restauratiefonds,      de restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de   kerk,   het   gastenkwartier   met   de      pastorij,   de buitenzijde van het nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een   storting      van minimum     40     €     op     rekening     BE     10     0000     0000     0404     van     de     Koning       Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met   vermelding   LJ1913-   JAVK- Abdij   van   Vlierbeek,   Kessel-Lo,   wordt   aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest bezorgd   waardoor   de   giften   fiscaal   aftrekbaar   worden.   Bijdragen   kunnen   ook   direct gestort   worden   op   rekening   BE46   7440   0067      3636   van   het   Restauratiefonds   Abdij Vlierbeek, Kessel-Lo, met vermelding  “steun voor de restauratie van de abdij“.
Gregoriaanse Completen Elk    jaar    op    14    augustus    om    21    uur,    vooravond    van    het hoogfeest      van      Maria’s      Tenhemelopneming      :brengt      het Gemengd     Gelegenheidskoor     Vlierbeek          de      Gregoriaanse Completen ,    onder   begeleiding   van   Peter   Canniere,   dirigent   van het    Leuvens    Gregoriaans    Koor    in    de    Oude    Abdijkerk    van O.L.Vrouw-Vlierbeek   (Kessel-Lo).      Zangers   en   zangeressen   en met    hen    heel    veel    toehoorders    houden    van    die    traditie, herinnering    aan    het    dagelijkse,    korte    avondgebed    van    de monniken   die   de   Vlierbeekse   abdij   gedurende   ongeveer   acht eeuwen    bewoonden.    Noctem    quietam    (et    finem    perfectum) concedat   nobis   Dominus   omnipotens.   Met   die   gezongen   slotzin vraagt   men   aan   de   Heer   om   de   aanwezigen   een   rustige   nacht te   bezorgen.   Daarna   volgde   eertijds   voor   de   monniken   de   heel strict te onderhouden “grote stilte”.
Het   initiatief   om   de   Completen   te   zingen   vindt   zijn   oorsprong   in   het   besef   dat   de   restauratie   van   een   abdijgebouw,   en eigenlijk   van   de   ganse   abdijsite   zoals   in   Vlierbeek,   niet   zo   maar   gereduceerd   mag   worden   tot   een   zaak   van   overigens enorme    financiële    middelen.    Bij    de    restauratie    hoort    ook,    voor    zo    ver    enigszins    mogelijk,    de    herinnering    aan    het monnikenleven,    en    meteen    overstijgend    aan    de    inbreng    die    monniken    door    de    eeuwen    heen    hebben    gehad    in    de ontwikkeling   van   ons   cultureel   erfgoed.      Daar   hoort   –   zeker   weten   -   het   eeuwenoude   gregoriaans   bij,   zonder   franjes,   wel authentiek. Het   wil   geen   concert   zijn.   Geen   ingangsgeld   dus. Al   wie   een   half   uur   authentieke   religieuze   en   culturele   ervaring   niet   schuwt is   welkom.   En   uitgenodigd   om   daarna   te   genieten   van   een   glaasje   in   de   Grote   zaal   van   het   Nieuw   Abtskwartier,   bij   de ontmoeting van al dan niet bekenden die er allicht zoals u vorige jaren ook al bij waren. Mark Debrock (Restauratiefonds Vlierbeek)