RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
         In   1998   werd   op   initiatief   van   de   toenmalige   kerkfabriek   en   onder   leiding      van   de   heer Alfred   Vansina,   ere-burgemeester   van   de stad   Leuven,   het      “Restauratiefonds   Abdij   Vlierbeek”   opgericht.   Bedoeling   van   dit   fonds   is   financiële   steun   te   verlenen   bij   de restauratie   van      de   abdij   en   het   behoud   van   de   site.   Dit   gebeurt   met   middelen   die   vergaard      worden   via   de   plaatselijke gemeenschap, mecenaat en sponsoring.             Het   Restauratiefonds,   in   samenwerking   met   de   kerkraad   en   de      parochiale   verenigingen,   ontwikkelt   en   ondersteunt   hiertoe diverse      initiatieven   zoals   onder   meer   het   gericht   aanschrijven   van   bedrijven,      omwonenden   en   sympathisanten,   het   organiseren van concerten, diners en  andere activiteiten.  
Gregoriaanse Completen Elk   jaar   op   14   augustus   om   21   uur,   vooravond   van   het   hoogfeest   van Maria’s   Tenhemelopneming   :brengt   het   Gemengd   Gelegenheidskoor Vlierbeek      de    Gregoriaanse   Completen ,    onder   begeleiding   van   Peter Canniere,   dirigent   van   het   Leuvens   Gregoriaans   Koor   in   de   Oude Abdijkerk     van     O.L.Vrouw-Vlierbeek     (Kessel-Lo).          Zangers     en zangeressen    en    met    hen    heel    veel    toehoorders    houden    van    die traditie,   herinnering   aan   het   dagelijkse,   korte   avondgebed   van   de monniken   die   de   Vlierbeekse   abdij   gedurende   ongeveer   acht   eeuwen bewoonden.   Noctem   quietam   (et   finem   perfectum)   concedat   nobis Dominus   omnipotens.   Met   die   gezongen   slotzin   vraagt   men   aan   de Heer    om    de    aanwezigen    een    rustige    nacht    te    bezorgen.    Daarna volgde   eertijds   voor   de   monniken   de   heel   strict   te   onderhouden   “grote stilte”.
Het   initiatief   om   de   Completen   te   zingen   vindt   zijn   oorsprong   in   het   besef   dat   de   restauratie   van   een   abdijgebouw,   en   eigenlijk   van de   ganse   abdijsite   zoals   in   Vlierbeek,   niet   zo   maar   gereduceerd   mag   worden   tot   een   zaak   van   overigens   enorme   financiële middelen.   Bij   de   restauratie   hoort   ook,   voor   zo   ver   enigszins   mogelijk,   de   herinnering   aan   het   monnikenleven,   en   meteen overstijgend   aan   de   inbreng   die   monniken   door   de   eeuwen   heen   hebben   gehad   in   de   ontwikkeling   van   ons   cultureel   erfgoed.     Daar hoort – zeker weten - het eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek. Het   wil   geen   concert   zijn.   Geen   ingangsgeld   dus.   Al   wie   een   half   uur   authentieke   religieuze   en   culturele   ervaring   niet   schuwt   is welkom.   En   uitgenodigd   om   daarna   te   genieten   van   een   glaasje   in   de   Grote   zaal   van   het   Nieuw   Abtskwartier,   bij   de   ontmoeting van al dan niet bekenden die er allicht zoals u vorige jaren ook al bij waren. Mark Debrock (Restauratiefonds Vlierbeek)
Abdij van Vlierbeek
Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAVL.          In   het   verleden   werd,   mede   met   financiële   steun    van   het   Restauratiefonds,      de   restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de   kerk, het gastenkwartier met de  pastorij, de buitenzijde van het nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een   storting      van   minimum   40   €   op   rekening   BE   10   0000   0000 0404   van   de   Koning      Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met   vermelding   LJ1913-   JAVK-Abdij   van   Vlierbeek, Kessel-Lo,   wordt   aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest   bezorgd   waardoor   de   giften   fiscaal   aftrekbaar   worden. Bijdragen   kunnen   ook   direct   gestort   worden   op   rekening   BE46   7440   0067      3636   van   het   Restauratiefonds   Abdij   Vlierbeek, Kessel-Lo, met vermelding  “steun voor de restauratie van de abdij“.
Op   11   oktober   2015   werd   onder   grote   belangstelling   op   initiatief   van   het   fonds   het   beeld   “De monnik”  van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld Meer informatie .
Op   11   oktober   2015   werd   onder   grote   belangstelling   op initiatief    van    het    fonds    het    beeld    “De    monnik”     van beeldhouwer Rik Van Schil onthuld M eer informatie .
RESTAURATIEFONDS VLIERBEEK    RAVL
         In   1998   werd   op   initiatief   van   de   toenmalige   kerkfabriek   en   onder leiding      van   de   heer   Alfred   Vansina,   ere-burgemeester   van   de   stad Leuven,     het          “Restauratiefonds     Abdij     Vlierbeek”     opgericht. Bedoeling    van    dit    fonds    is    financiële    steun    te    verlenen    bij    de restauratie   van      de   abdij   en   het   behoud   van   de   site.   Dit   gebeurt   met middelen   die   vergaard      worden   via   de   plaatselijke   gemeenschap, mecenaat en sponsoring.             Het   Restauratiefonds,   in   samenwerking   met   de   kerkraad   en   de     parochiale   verenigingen,   ontwikkelt   en   ondersteunt   hiertoe   diverse     initiatieven     zoals     onder     meer     het     gericht     aanschrijven     van bedrijven,      omwonenden   en   sympathisanten,   het   organiseren   van concerten, diners en  andere activiteiten.  
Dirk Vansina, schepen van de Stad Leuven, is de huidige voorzitter van het RAVL.             In    het    verleden    werd,    mede    met    financiële    steun     van    het Restauratiefonds,      de   restauratie   mogelijk   gemaakt   van   de   kerk,   het gastenkwartier    met    de        pastorij,    de    buitenzijde    van    het    nieuw abtskwartier en de westerpoort.             De   Koning   Boudewijnstichting   ondersteunt   dit   initiatief.   Voor   een storting      van   minimum   40   €   op   rekening   BE   10   0000   0000   0404   van de   Koning      Boudewijnstichting,   Brederodestraat   21   te   Brussel,   met vermelding   LJ1913-   JAVK-Abdij   van   Vlierbeek,   Kessel-Lo,   wordt aan   de   schenkers   door   de      stichting   een   attest   bezorgd   waardoor de   giften   fiscaal   aftrekbaar   worden.   Bijdragen   kunnen   ook   direct gestort    worden    op    rekening    BE46    7440    0067        3636    van    het Restauratiefonds     Abdij     Vlierbeek,     Kessel-Lo,     met     vermelding       “steun voor de restauratie van de abdij“.
Gregoriaanse Completen Elk   jaar   op   14   augustus om    21    uur,    vooravond van    het    hoogfeest    van M      a      r      i      a      ’      s          :brengt      het      Gemengd   Vlierbeek                        de   G   r   e   g   o   r   i   a   a   n   s   e     Completen ,               onder begeleiding     van     Peter Canniere,     dirigent     van het    Leuvens    Gregoriaans    Koor    in    de    Oude    Abdijkerk    van O.L.Vrouw-Vlierbeek   (Kessel-Lo).      Zangers   en   zangeressen   en met     hen     heel     veel     toehoorders     houden     van     die     traditie, herinnering     aan     het     dagelijkse,     korte     avondgebed     van     de monniken    die    de    Vlierbeekse    abdij    gedurende    ongeveer    acht eeuwen    bewoonden.    Noctem    quietam    (et    finem    perfectum) concedat   nobis   Dominus   omnipotens.   Met   die   gezongen   slotzin vraagt   men   aan   de   Heer   om   de   aanwezigen   een   rustige   nacht   te bezorgen.   Daarna   volgde   eertijds   voor   de   monniken   de   heel   strict te onderhouden “grote stilte”.
Het   initiatief   om   de   Completen   te   zingen   vindt   zijn   oorsprong   in het   besef   dat   de   restauratie   van   een   abdijgebouw,   en   eigenlijk van     de     ganse     abdijsite     zoals     in     Vlierbeek,     niet     zo     maar gereduceerd   mag   worden   tot   een   zaak   van   overigens   enorme financiële    middelen.    Bij    de    restauratie    hoort    ook,    voor    zo    ver enigszins   mogelijk,   de   herinnering   aan   het   monnikenleven,   en meteen    overstijgend    aan    de    inbreng    die    monniken    door    de eeuwen   heen   hebben   gehad   in   de   ontwikkeling   van   ons   cultureel erfgoed.          Daar     hoort     –     zeker     weten     -     het     eeuwenoude gregoriaans bij, zonder franjes, wel authentiek. Het   wil   geen   concert   zijn.   Geen   ingangsgeld   dus.   Al   wie   een   half uur   authentieke   religieuze   en   culturele   ervaring   niet   schuwt   is welkom.   En   uitgenodigd   om   daarna   te   genieten   van   een   glaasje   in de   Grote   zaal   van   het   Nieuw   Abtskwartier,   bij   de   ontmoeting   van al   dan   niet   bekenden   die   er   allicht   zoals   u   vorige   jaren   ook   al   bij waren. Mark Debrock (Restauratiefonds Vlierbeek)
Abdij van Vlierbeek