DE INTERVENTIE VAN L.B. DEWEZ

(1772-1796)

De   kerk,   opgetrokken   na   de   terugkeer   van   1642,   was   wegens   gebrek   aan   middelen   slechts   gedeeltelijk   voltooid.   Deze constructie   was   overigens   al   in   wankele   toestand.   Vanden   Bruel   wenste   niet   alleen   een   nieuw   bedehuis,   maar droomde    bovendien    van    een    geheel    moderne    abdij.    Hij    inviteerde    daartoe    Laurent-Benoît    Dewez    (1731-1812), architect   in   dienst   van   de   toenmalige   gouverneur   der   Oostenrijkse   Nederlanden,   Karel   van   Lotharingen.   Dewez   had studiereizen   ondernomen   naar   Italië,   Griekenland,   Syrië   en   Egypte,   en   toonde   al   zijn   kunde   bij   de   herbouw   van   andere abdijen in onze gewesten. Dewez   legde   spoedig   de   plannen   voor   een   volledig   nieuw   complex   voor.   Hierbij   zou   al   het   bestaande   verdwijnen   en vervangen   worden   door   eigentijdse   constructies   in   neoclassicistische   stijl.   De   voorstellen   vielen   in   de   smaak   van   de Vlierbeekse communauteit en weldra werd het startsein voor de werken   gegeven. Op   23   oktober   1775,   na   de   hoogmis   werd   begonnen   werd   met   de   afbraak   van   de   bestaande   kerk.   De   officies   gingen voortaan   door   in   de   kapittelzaal.   Op   13   mei   1776   was   de   afbraak   voltooid   en   de   dag   daarop   begon   men   met   de fundamenten   van   het   nieuwe   bedehuis.   Weldra   zou   de   eerste   steen   kunnen   worden   gelegd.   Op   30   juli   greep   de eerstesteenlegging   plaats   in   aanwezigheid   van   architect   Dewez   en   van   talrijke   vertegenwoordigers   van   bevriende kloosters. Op   de   voorgevel,   vlak   onder   de   dakgoot,   prijkt   nu   nog   de   datum   1780   en   dit   bewijst   dat   het   gebouw   in   dat   jaar   die hoogte   had   bereikt.   Drie   jaar   later   was   het   voltooid.   De   wijding   zou   echter   nog   meerdere   jaren   op   zich   laten   wachten. Pas   in   de   zomer   van   1790,   namelijk   op   31   augustus,   zou   kardinaal   van   Franckenberg   zich   voor   de   consecratie   naar Vlierbeek   begeven.   Het   ziet   er   naar   uit   dat   deze   gebeurtenis   geruime   tijd   werd   uitgesteld   wegens   allerlei   minder gunstige   toestanden   tijdens   de   regering   van   Jozef   II   (1764-1790),   die   zowel   de   Mechelse   kerkvorst   als   de   abt   van Vlierbeek heel wat last berokkenden. De   bouw   van   de   kerk   zou   verscheidene   jaren   in   beslag   nemen.   Ondertussen,   in   1777,   begon   men   met   de   oprichting van   een   gedeelte   van   een   ander   onderdeel   van   Dewez'   plan,   namelijk   het   abts-   en   gastenkwartier.   Deze   constructie, uitwendig   streng   en   sober   van   lijn,   maar   binnenin   voorzien   van   weelderig   versierde   salons   en   receptiezalen,   staat thans nog overeind en is nu gekend als het "Nieuw abtskwartier".         Ontwerpen   van   Dewez   voor   Vlierbeek   zijn   bewaard   gebleven,   aan   de   hand   van   deze   plannen   werd   in   2012   door   de Heemkundige   Kring   Vlierbeek   een   3D   reconstructie   gemaakt.   De   reeks   afbeeldingen   hieronder   geeft   een   beeld   van hoe de abdij eruit gezien zou hebben indien het bouwproject door architect Dewez, voltooid werd. Opvallend   zijn   de   enorme   afmetingen   van   het   geheel,   dat   de   ambitie   van   de   laatste   abten   illustreert.Op   de   plannen van   Dewez   was   de   kerk   gesitueerd   rechts   achter   het   hoofdgebouw   dat   abts-   en   gastenkwartier   bevatte.   Daardoor vormde   ze   niet   meer   het   hiërarchisch   middelpunt   van   de   abdij.   De   architect   stapte   af   van   de   idee   dat   een   klooster   een stad   Gods   is,   doch   benadrukte   het   residentieel   karakter.   De   abdij   werd   beschouwd   als   woonplaats   voor   een   abt   die zich   gedroeg   als   een   prins   en   hoge   gasten   moest   ontvangen.   De   opvatting   van   de   neoclassicistische   hoofdgevel   en van   de   interieurs   werkte   het   prestigekarakter   in   de   hand.   Enkel   de   uiterst   linkse   hoek   van   dit   hoofdgebouw   is gerealiseerd.
Abdij van Vlierbeek

DE INTERVENTIE VAN L.B. DEWEZ

(1772-1796)

De    kerk,    opgetrokken    na de     terugkeer     van     1642, was    wegens    gebrek    aan middelen                    slechts gedeeltelijk    voltooid.    Deze constructie    was    overigens al     in     wankele     toestand. Vanden    Bruel    wenste    niet alleen   een   nieuw   bedehuis, maar   droomde   bovendien   van   een   geheel   moderne   abdij.   Hij inviteerde     daartoe     Laurent-Benoît     Dewez     (1731-1812), architect    in    dienst    van    de    toenmalige    gouverneur    der Oostenrijkse    Nederlanden,    Karel    van    Lotharingen.    Dewez had   studiereizen   ondernomen   naar   Italië,   Griekenland,   Syrië en    Egypte,    en    toonde    al    zijn    kunde    bij    de    herbouw    van andere abdijen in onze gewesten. Dewez   legde   spoedig   de   plannen   voor   een   volledig   nieuw complex   voor.   Hierbij   zou   al   het   bestaande   verdwijnen   en vervangen      worden      door      eigentijdse      constructies      in neoclassicistische stijl. Op   23   oktober   1775,   werd   begonnen   werd   met   de   afbraak van de bestaande kerk. Op   de   voorgevel,   vlak   onder   de   dakgoot,   prijkt   nu   nog   de datum   1780   en   dit   bewijst   dat   het   gebouw   in   dat   jaar   die hoogte    had    bereikt.    Drie    jaar    later    was    het    voltooid.    De wijding   zou   echter   nog   meerdere   jaren   op   zich   laten   wachten tot in de zomer van 1790.    Ondertussen,   in   1777,   begon   men   met   de   oprichting   van een   gedeelte   van   een   ander   onderdeel   van   Dewez'   plan, namelijk    het    abts-    en    gastenkwartier.    Deze    constructie, uitwendig   streng   en   sober   van   lijn,   maar   binnenin   voorzien van   weelderig   versierde   salons   en   receptiezalen,   staat   thans nog overeind en is nu gekend als het "Nieuw abtskwartier".         Ontwerpen   van   Dewez voor        Vlierbeek        zijn bewaard    gebleven,    aan de       hand       van       deze plannen     werd     in     2012 door     de     Heemkundige Kring    Vlierbeek    een    3D reconstructie       gemaakt. De     reeks     afbeeldingen hierbij    geeft    een    beeld van    hoe    de    abdij    eruit gezien   zou   hebben   indien het      bouwproject      door architect   Dewez,   voltooid werd. Opvallend         zijn         de enorme    afmetingen    van het      geheel,      dat      de ambitie    van    de    laatste abten     illustreert.Op     de plannen   van   Dewez   was de        kerk        gesitueerd rechts         achter         het hoofdgebouw    dat    abts- en              gastenkwartier bevatte.              Daardoor vormde   ze   niet   meer   het hiërarchisch     middelpunt van       de       abdij.       De architect   stapte   af   van   de idee     dat     een     klooster een   stad   Gods   is,   doch benadrukte     het     residentieel     karakter.     De     abdij     werd beschouwd   als   woonplaats   voor   een   abt   die   zich   gedroeg als    een    prins    en    hoge    gasten    moest    ontvangen.    De opvatting   van   de   neoclassicistische   hoofdgevel   en   van   de interieurs   werkte   het   prestigekarakter   in   de   hand.   Enkel   de uiterst linkse hoek van dit hoofdgebouw is gerealiseerd.

Abdij van Vlierbeek