ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Ofschoon   in   Vlierbeek   na   de   verbanning   van   abt   Paradens   grote   verslagenheid   heerste,   toch   moest   het   leven   verder gaan.   Op   19   juli   1728,   enkele   dagen   na   de   veroordeling   van   Paradaens,   begaf   de   kanselier   van   Brabant   zich   naar Vlierbeek   om   er   de   tijdelijke   zaken   te   regelen.   Monnik   Leonardus   Lenaerts   werd   aangesteld   tot   prior   om   voorlopig   de leiding van de kloostergemeenschap op zich te nemen. Kort   na   het   overlijden   van   Paradaens   verzocht   de   regering   kanselier   en   de   bisschop   van Antwerpen   te   Vlierbeek   de verkiezing   te   organiseren.   De   monniken   opteerden   voor   Lenaerts,   die   op   dat   ogenblik   tevens   de   taken   vervulde   van ziekenmeester   en   voorzanger   in   het   koor.   Hij   was   afkomstig   uit   Halen   en   vierenveertig   jaar   oud.   Zijn   aanstelling volgde op 8 november 1728. De   nieuwe   overste   wou   vermijden   dat   de   abdij   in   de   toekomst   nogmaals   een   visitatie   zou   moeten   ondergaan   door een   bisschop,   zoals   ten   tijde   van   Paradaens.   Daarom   probeerde   hij   van   de   wereldlijke   en   kerkelijke   overheden   te bekomen   dat   ze   officieel   zouden   aanvaarden   dat   zijn   klooster   exempt   was,   dit   wil   zeggen   vrij   van   bisschoppelijke inmenging.   Lenaerts   stelde   namelijk   dat   enkel   benedictijnse   abten   van   de   Congregatie   van   Bursfeld,   waarmee Vlierbeek    banden    had,    visitaties    mochten    uitvoeren.    Dit    verzoek    kwam    echter    zo    hard    aan    dat    de    Mechelse aartsbisschop   weigerde   Lenaerts   te   wijden   tot   overste.   De   zaak   sleepte   aan   tot   29   juni   1729,   dag   waarop   de   wijding uiteindelijk   doorging.   Lenaerts   koos   tot   spreuk:   Fortiter   et   suaviter   ("Krachtig,   doch   met   zachtheid").   Door   een   wijs beheer trachtte hij de geschokte rust in de abdij te doen terugkeren. Abt   Leonardus   Lenaerts   (1728-1752)   bestelde   rond   1737   een   orgel   bij   Jean-Baptiste   Le   Picard   de   leermeester van   Robustelli,   aan   wie   het   orgel   vroeger   ten   onrechte   werd   toegeschreven.   De   kast   is   centraal   bovenaan   versierd met   het   wapen   van   de   abt ,   en   links   en   rechts   treft   men   twee   medaillons   aan   met   de   beeltenissen   van   de   H. Benedictus   en   diens   zus   Scholastica,   patrones   van   de   benedictinessen.   In   het   begin   telde   het   orgel   twee   klavieren, bespeelbaar   via   een   deurtje   in   de   onderbouw   van   de   kast. voor   de   abdijkerk.   Jean-Baptiste   Le   Picard   was   de voornaamste   vertegenwoordiger   van   een   Luiks   orgelatelier.   Hij   bouwden   volgens   de   Franse   traditie   zowel   kleine   als monumentale   orgels.   De   structuur   van   het   Vlierbeekse   viervoet   orgel   met   één   klavier   werd   in   de   loop   der   jaren ingrijpend   gewijzigd.   Het   orgelmeubel   en   ruim   de   helft   van   het   historisch   pijpwerk   bleef   gelukkig   bewaard.Bij   de restauratie   van   2006   door   orgelbouw   Thomas   is   het   Le   Picard-orgel   gereconstrueerd   naar   zijn   oorspronkelijke toestand van omstreeks 1737. Binnen-en   buitenlands   organisten   die   de   jongste   jaren   het   Vlierbeeks   orgel   bespeelden   prezen   het   instrument   voor zowel   het   technische   aspect   als   voor   de   zorgvuldig   geïntoneerd   nieuw   toegevoegde   registers   die   mooi   aansluiten   bij het     originele     pijpenmateriaal.Orgelbouw     Thomas     uit     Ster-Franchorchamps,     Spectrum     N.V.uit     Hasselt,     het Agentschap   Ruimtelijke   Ordening   en   Onroerend   Erfgoed   Vlaanderen   en   het   kerkbestuur   van   Vlierbeek   bezorgden Vlierbeek terug één van de parels van het Vlaams orgelerfgoed Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering   het   orgel   bespeeld   door   organist   Paul   Van   Hooff   met   begeleiding van  Odette Meyers blokfluit. Andere concerten worden op Agenda aangekondigd.
Abdij van Vlierbeek

ABT LEONARDUS LENAERTS (1728 -1752)

Ofschoon     in     Vlierbeek     na     de verbanning     van     abt     Paradens grote   verslagenheid   heerste,   toch moest    het    leven    verder    gaan. Kort      na      het      overlijden      van Paradaens   verzocht   de   regering kanselier    en    de    bisschop    van Antwerpen      te      Vlierbeek      de verkiezing     te     organiseren.     De monniken         opteerden         voor Lenaerts,    die    op    dat    ogenblik tevens    de    taken    vervulde    van ziekenmeester   en   voorzanger   in   het   koor.   Hij   was   afkomstig uit   Halen   en   vierenveertig   jaar   oud.   Zijn   aanstelling   volgde op 8 november 1728. De    nieuwe    overste    wou    vermijden    dat    de    abdij    in    de toekomst    nogmaals    een    visitatie    zou    moeten    ondergaan door   een   bisschop,   zoals   ten   tijde   van   Paradaens.   Daarom probeerde   hij   van   de   wereldlijke   en   kerkelijke   overheden   te bekomen    dat    ze    officieel    zouden    aanvaarden    dat    zijn klooster   exempt   was,   dit   wil   zeggen   vrij   van   bisschoppelijke inmenging.   overste.   De   zaak   sleepte   aan   tot   29   juni   1729, dag   waarop   de   wijding   uiteindelijk   doorging.   Lenaerts   koos tot     spreuk:     Fortiter     et     suaviter     ("Krachtig,     doch     met zachtheid").   Door   een   wijs   beheer   trachtte   hij   de   geschokte rust in de abdij te doen terugkeren. Abt    Leonardus    Lenaerts (1728-1752)          bestelde rond   1737   een   orgel   bij Jean-Baptiste   Le   Picard de        leermeester        van Robustelli,    aan    wie    het orgel          vroeger          ten onrechte                      werd toegeschreven.   De   kast   is centraal               bovenaan versierd    met    het    wapen van   de   abt ,   en   links   en rechts     treft     men     twee medaillons    aan    met    de beeltenissen    van    de    H. Benedictus   en   diens   zus Scholastica,   patrones   van de            benedictinessen.              Jean-Baptiste     Le     Picard was    de    voornaamste    vertegenwoordiger    van    een    Luiks orgelatelier.   Hij   bouwden   volgens   de   Franse   traditie   zowel kleine    als    monumentale    orgels.    De    structuur    van    het Vlierbeekse   viervoet   orgel   met   één   klavier   werd   in   de   loop der   jaren   ingrijpend   gewijzigd.   Het   orgelmeubel   en   ruim   de helft   van   het   historisch   pijpwerk   bleef   gelukkig   bewaard.Bij de   restauratie   van   2006   door   orgelbouw   Thomas   is   het   Le Picard-orgel     gereconstrueerd     naar     zijn     oorspronkelijke toestand van omstreeks 1737. Om   de   14   dagen   wordt   tijdens   de   liturgische   viering   het orgel     bespeeld     door     organist     Paul     Van     Hooff     met begeleiding   van      Odette   Meyers   blokfluit.   Andere   concerten worden op Agenda aangekondigd.

Abdij van Vlierbeek