Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

JOLINDA

Trefpunt Vlierbeek vzw werd opgericht in 1988 met als doel “de vrijwaring en verdere uitbouw van de Abdij van Vlierbeek als ontmoe­tingscentrum voor allen die begaan zijn met het leven in en om de abdij en dit zowel op cultureel, historisch, sociaal en parochiaal vlak als op het vlak van infrastructuur, telkens met respect voor de functie van de abdijkerk als parochiekerk en de privacy van de abdijbewoners”.

JOLINDA: JOng Leven IN De Abdij

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en die toekomst is in de Abdij van Vlierbeek verzekerd. Het kersverse Masterplan tekent een toekomstvisie uit voor de abdijsite en haar omgeving. De initiatiefnemers, de Stad Leuven en de Kerkfabriek OLV Vlierbeek, engageren zich om een aantal aspecten concreet te realiseren tegen 2025. Dan viert de Abdij van Vlierbeek immers haar negenhonderdste verjaardag.

 

Op weg naar 2025 wil Trefpunt Vlierbeek vzw alvast het jong leven in de abdij promoten en de opbrengst van de Abdijfeesten 2018 integraal besteden aan initiatieven gericht op jongeren.  Nog meer dan vandaag willen we de site open stellen voor de jongste generaties en uiteraard hun papa’s en hun mama’s, hun opa’s en hun oma’s. We doopten ons project “jong leven in de abdij”, afgekort “JOLINDA”. Verenigingen, jeugdbewegingen, individuen, kortom al wie een activiteit voor jongeren wil plannen in onze abdij zal bij ons terecht kunnen voor financiële en andere steun.

 

Waarom, in het vooruitzicht van de hervestiging van oude ambachten in de abdij, geen workshops organiseren om jongeren oude ambachten aan te leren? Waarom geen sport-, dans-, schilder-, theater-, zang-, muziek-, kook- of andere ateliers gericht op jongeren organiseren? Waarom voor hen geen sessies voor rust en bezinning op een toch ideale locatie opstarten? Waarom geen natuurexploratie of een land- of tuinbouwproject uitbouwen specifiek voor jongeren? De mogelijkheden zijn onbegrensd. De financiële drempel mag geen drempel meer zijn. Bijzondere aandacht zal telkens ook gaan naar het open stellen van activiteiten voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking. Zo zal “JOLINDA” een injectie van jong bloed in onze abdij betekenen en garant staan voor een abdij voor alle generaties.

 

Kandidaat-inititatiefnemers dienen rekening te houden met de volgende voorwaarden.

  • Het is evident dat je initiatief moet passen in de doelstelling van JOLINDA, namelijk meer jong leven in de Abdij van Vlierbeek, en zich niet beperkt tot de eigen entourage of eigen leden.  Het staat met andere woorden open voor het grote en dan in het bijzonder jonge publiek. Aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking is een pluspunt.  Het initiatief moet duidelijk, financieel haalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn. Hier wordt door de jury nadrukkelijk naar gekeken. 
  • Het geldbedrag dat JOLINDA beschikbaar stelt is niet voor jezelf bedoeld, maar moet ten goede komen aan wat je organiseert. Afhankelijk van de noden om het initiatief te realiseren kan een bedrag van 50 tot 500 euro worden toegekend. 
  • Het initiatief mag geen politieke of levensbeschouwelijke doelstelling nastreven. 
  • Indien je initiatief financiële steun toegezegd krijgt, ontvang je die op het moment dat het initiatief werkelijk tot uitvoer wordt gebracht.  Je dient na de uitvoering eindverantwoording af te leggen over de besteding van het geld in de vorm van een verslag van de uitvoering en een kostenverantwoording. 
  • Als er van het beschikbaar gestelde geld ná uitvoering van het initiatief een restbedrag overblijft, wordt dit terug gestort op de JOLINDA-rekening. 
  • Trefpunt Vlierbeek vzw kan inzage vragen in offertes en facturen die met het initiatief en de uitvoering daarvan te maken hebben. 
  • De jury is samengesteld uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris van Trefpunt Vlierbeek vzw en twee externen met ervaring in het plaatselijk verenigingsleven.  De jury vergadert in principe in september en in maart.  Ze beoordeelt het initiatief en beslist over de toekenning van een eventuele financiële steun op haar eigen inhoudelijke oordeel. De jury kijkt vooral naar de kwaliteit, originaliteit en meerwaarde van het initiatief voor de realisatie van de doelstelling, meer jong leven in de Abdij van Vlierbeek met aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking.  Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd. 
  • Trefpunt Vlierbeek vzw heeft en behoudt het recht om over het initiatief te publiceren op haar website en via andere media.

Aanvragen worden gericht aan Trefpunt Vlierbeek vzw , Vlierbeeklaan 15, 3010 Leuven (Kessel-Lo) per post of e-mail (jolindavlierbeek@telenet.be).

 

Klik op de foto's om ze te vergroten.

Jolinda steunt solidariteitswandeling 2018
Jolinda steunt vlierbeekse feesten 2018
Jolinda steunt abdijfeesten 2019
Jolinda steunt vlierbeekse feesten 2019

Deel deze pagina