Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Masterplan Abdij Vlierbeek

In januari 2018 werd het Masterplan Abdij Vlierbeek goedgekeurd door de Stad Leuven en de Kerkfabriek OLV Vlierbeek (zie https://www.leuven.be/abdij-van-vlierbeek).  Bedoeling van het Masterplan was een gedragen visie te ontwikkelen voor de abdij en haar omgeving als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

 

Het Beheercomité Masterplan Abdij Vlierbeek werd opgericht in januari 2019 en komt 3 keer per jaar samen. In navolging van het Masterplan worden verdere stappen gezet voor de opwaardering van de abdij en haar omgeving.  Het comité verenigt de belangrijkste partners van de site : Stad Leuven, Kerkfabriek OLV Vlierbeek, Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Watergroep, Heemkundige Kring Vlierbeek en Natuurpunt. Voorzitter is Hans Smeyers, tevens voorzitter van de Kerkfabriek OLV Vlierbeek. Sinds november 2019 heeft de Stad Leuven Cecile Boes aangesteld als erfgoedcoördinator voor de site van Vlierbeek.

 

Tal van projecten worden voorbereid in evenveel werkgroepen met verschillende samenstelling :

  • Opwaardering van de Engelsche Hof, de landschappelijke tuin voor het Gastenkwartier en het Nieuw Abtskwartier: deze tuin is nog afleesbaar.   Er is ook historisch kaartmateriaal om tot een correcte reconstructie en interpretatie van de tuin te komen.  Opmeting, analyse van de bronnen en de huidige toestand en ontwerp zijn de volgende stappen.

 

  • Opwaardering van de Lindenpoort en de Eilandtuin: het is de bedoeling de historische Eilandtuin van de abdij en de naastgelegen historische oostelijke toegang tot de abdij vanuit Linden te herstellen.  Adviezen, vergunningen en uitvoering zijn de volgende stappen.   

 

  • Opwaardering van de Zuiderpoort, toegang tot het kerkhof: de inkompoort in beton en 2 sparren werden verwijderd.  Deze toegang is vergroend en opnieuw aantrekkelijk gemaakt  als toegang niet alleen tot het kerkhof, maar ook tot de ganse abdijsite.  In het Masterplan staat nog de sloop van het dodenhuisje samen met de heraanleg/vergroening van het kerkhof en de parking op het programma.

 

  • Archeologisch onderzoek: de stadsarcheologe heeft opgravingen uitgevoerd ter hoogte van de voormalige Tiendenschuur in de zomer van 2019.  Zo heeft ze de contouren en context van deze schuur vastgelegd.  Momenteel loopt een onderzoek naar de historische tuinen en restanten van muurmassieven in de ondergrond. Dit gebeurt door het scannen van de bodem (geofysisch onderzoek) en deels ook door proefputten. De hoop is om een beter zicht te krijgen op de grotere tuinstructuren om de toekomstige projecten beter te kaderen en te plannen.

 

  • Er wordt onderzocht of de historische vijvers of de natte graslanden, ten noorden van de abdij, kunnen gereconstrueerd worden. Dit is een complexe oefening gezien het nabijgelegen waterwinningsgebied en de verschillende eigendomssituaties. In eerste instantie zal werk worden gemaakt van een Beheerplan Natuur en Erfgoed om dit te faciliteren.

 

  • Het Negenbunderspad naast de Molenbeek is dringend aan herstelling toe.  De Stad Leuven zal het pad heraanleggen in natuurvriendelijk materiaal in afwachting van de eventuele aanleg van een pad aan de overzijde van de beek.  Mogelijks worden eerst de kaprijpe populieren naast het pad gerooid en vervangen door jonge bomen.

 

  • Een Projectsubsidie Natuur werd aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos voor de huisvesting van vleermuizen in de krocht in de pastorijtuin en in de kelders van het Oud Abtskwartier

 

  • Twee restauratiedossiers stonden meer dan vijf jaar op de wachtlijst voor subsidies.  Dat voor het Oud Abtskwartier (Koetshuis en Pandgang) werd in oktober 2014 ontvankelijk verklaard, dat voor het Nieuw Abtskwartier (interieur) in maart 2015.  Voor beide dossiers werd eind augustus 2020 een aanvraag voor structurele voorafnames wegens hoogdringendheid ingediend.  Matthias Diependaele, Vlaams minister van onroerend erfgoed, keurde beide aanvragen op 1 oktober 2020 goed.  De dossiers worden nu voorbereid voor aanbesteding en naar verwachting zullen de werken kunnen starten in 2021.

 

  • Een restauratiedossier Huizenrij West (van In den Rozenkrans tot het Wagenhuis) wordt voorbereid.

 

Contact Beheercomité Masterplan Abdij Vlierbeek: beheercomitemasterplan@abdijvanvlierbeek.be

Deel deze pagina