Menu  |  Nieuws  |  Ligging  |  Over deze site  |  Contact  |  Logo  

Masterplan Abdij Vlierbeek

In januari 2018 werd het Masterplan Abdij Vlierbeek goedgekeurd door de Stad Leuven en de Kerkfabriek OLV Vlierbeek (zie https://www.leuven.be/abdij-van-vlierbeek).  Bedoeling van het Masterplan was een gedragen visie te ontwikkelen voor de abdij en haar omgeving als leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de site.

 

Het Beheercomité Masterplan Abdij Vlierbeek werd opgericht in januari 2019 en komt 3 keer per jaar samen. In navolging van het Masterplan worden verdere stappen gezet voor de opwaardering van de abdij en haar omgeving.  Het comité verenigt de belangrijkste partners van de site : Stad Leuven, Kerkfabriek OLV Vlierbeek, Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Watergroep, Heemkundige Kring Vlierbeek en Natuurpunt. Voorzitter is Hans Smeyers, tevens voorzitter van de Kerkfabriek OLV Vlierbeek. Sinds november 2019 heeft de Stad Leuven Cecile Boes aangesteld als erfgoedcoördinator voor de site van Vlierbeek.

 

Tal van projecten worden voorbereid in evenveel werkgroepen met verschillende samenstelling :

  • Opwaardering van de Engelsche Hof, de landschappelijke tuin voor het Gastenkwartier en het Nieuw Abtskwartier: deze tuin is nog afleesbaar.   Er is ook historisch kaartmateriaal om tot een correcte reconstructie en interpretatie van de tuin te komen.  Opmeting, analyse van de bronnen en de huidige toestand en ontwerp zijn de volgende stappen.

Ontwerpend onderzoek voor Engelsche Hof - dienst groenbeheer stad Leuven (Chantal De Nies)

Klik op het plan om te vergroten.

 

  • Opwaardering van de Lindenpoort en de Eilandtuin: het is de bedoeling de historische Eilandtuin van de abdij en de naastgelegen historische oostelijke toegang tot de abdij vanuit Linden te herstellen.  Adviezen, vergunningen en uitvoering zijn de volgende stappen. In december 2020 werd de kapvergunning voor de Eilandtuin verleend.  De werken zijn gepland in maart 2021.    

 

  • Opwaardering van de Zuiderpoort, toegang tot het kerkhof: de inkompoort in beton en 2 sparren werden verwijderd.  Deze toegang is vergroend en opnieuw aantrekkelijk gemaakt  als toegang niet alleen tot het kerkhof, maar ook tot de ganse abdijsite.  In het Masterplan staat nog de sloop van het dodenhuisje samen met de heraanleg/vergroening van het kerkhof en de parking op het programma.

 

  • Archeologisch onderzoek: de stadsarcheologe heeft opgravingen uitgevoerd ter hoogte van de voormalige Tiendenschuur in de zomer van 2019.  Zo heeft ze de contouren en context van deze schuur vastgelegd.  Momenteel loopt een onderzoek naar de historische tuinen en restanten van muurmassieven in de ondergrond. Dit gebeurt door het scannen van de bodem (geofysisch onderzoek) en deels ook door proefputten. De hoop is om een beter zicht te krijgen op de grotere tuinstructuren om de toekomstige projecten beter te kaderen en te plannen. Zie https://www.abdijvanvlierbeek.be/nieuws/archeologie-in-de-kijker/. Intussen zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Hierover berichten we zo snel mogelijk.

 

  • Er wordt onderzocht of de historische vijvers of de natte graslanden, ten noorden van de abdij, kunnen gereconstrueerd worden. Dit is een complexe oefening gezien het nabijgelegen waterwinningsgebied en de verschillende eigendomssituaties. In eerste instantie zal werk worden gemaakt van een Beheerplan Natuur en Erfgoed om dit te faciliteren.

 

  • Het Negenbunderspad naast de Molenbeek was dringend aan herstelling toe.  De Stad Leuven heeft het pad heraangelegd in natuurvriendelijk materiaal in afwachting van de eventuele aanleg van een pad aan de overzijde van de beek. Richting Kortrijksestraat volgt het pad nu de Molenbeek. Zie https://www.abdijvanvlierbeek.be/nieuws/heraanleg-wandelpaden/. Aan de nieuwe aansluiting met de Kortrijksestraat komt een versmalling van de rijbaan met het oog op de veiligheid.

 

 

 

  • Een restauratiedossier Huizenrij West (van In den Rozenkrans tot het Wagenhuis) wordt voorbereid.

 

Contact Beheercomité Masterplan Abdij Vlierbeek: beheercomitemasterplan@abdijvanvlierbeek.be

Deel deze pagina